جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
فروش اسید هیومیک مایع

هیومیک اسید
1. ساختار خاک را بهبود می بخشد؛
2. به ریشه زایی بهتر کمک می کند؛
3. به رشد سریع باکتریهای مفید درخاک کمکمی کند؛
4. مقاومت به شوری، کم آبی و سرما را افزایش می دهد؛
5. سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد؛
6. هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است.
.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ی: ۰۹۱۲۹۳۲۳۹۸۷

آگهی های مرتبط

;