جستجو
درج آگهی
تبلیغات هدفمند
کود فروت ست کودی بی نظیر برای افزایش سود دهی باغ

مزایای استفاده از کود فروت ست گرومور :
-افزایش تولید گل و تشکیل میوه
-حفظ جوانه های زایشی
-افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
-افزایش مقاومت جوانه های گل به سرمای بهاره و زمستانه
-کاهش سال آوری درختان میوه
-افزایش سرعت در حرکت و جذب عناصر به واسطه ازت
ترکیبات و عناصر شگفت انگیز موجود در کود فروت ست
کود فروت ست گرو مور آمریکایی دارای عناصر مهم و حیاتی نیتروژن، روی، بور، گوگرد و آمینو اسید و فولویک/هیومیک اسید می باشد:

نیتروژن: نیتروژن بخشی از ساختار کلروفیل گیاه است و در فتوسنتز نقش مهمی ایفا می کند و از مهمترین عناصری است که گیاه در پایان فصل و قبل از ریزش برگ ها باید دریافت کند و به جوانه برساند، چون در ابتدای بهار فعالیت ریشه کم بوده و نمی تواند نیتروژن کافی دریافت کند و در نتیجه این کمبود تولید میوه ها، کیفیت آنها و در نتیجه عملکرد نهایی به شدت کاهش پیدا می کند.
روی: روی از عناصر ریز مغذی به حساب می آید که به مقدار کم به مصرف گیاه می رسد اما نقش اساس و بسیار مهم در سنتز کلروفیل و انجام فتوسنتز مخصوصا در زمان فروت ست دارد همچنین روی در فعالیت هورمون اکسین نقش دارد، کمبود روی با توجه به نقش آن در کلروفیل و ساختار هورمون اکسین باعث می شود که برگ های درخت کوچک شوند و برگ های کوچک قادر نخواهند بود فتوسنتز خوبی انجام دهند و میوه ها و دانه های زیاد و با کیفیت تولید کنند.
بور: بر نیز عنصری ریز مغذی است که اثر قابل توجهی در جوانه زنی گرده و رشد لوله گرده دارد. کمبود بور باعث کاهش قطر جوانه ها و گل ها می شود و در نتیجه باعث کاهش قابل توجه مجموعه دانه و میوه و همچنین کیفیت رشد میوه و دانه می شود.

آگهی های مرتبط

;